Εν συντομία σε μια σειρά η διαδικασία για μια οικοδομική άδεια είναι η εξής :
 
0. Αιτήσεις-Βεβαιώσεις-Εγκρίσεις
Α. Βασικά
0.Α.1 Αίτηση Ιδιοκτήτη 
0.Α.2 Δήλωση Ανάληψης 
0.Α.3 Δήλωση Ανάθεσης 
0.Α.4 Τίτλος Ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο και όπου απαιτείται Απόδειξη κατά παρέκκλιση Αρτιότητας Οικοπέδου 
0.Α.5 Αντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη 
0.Α.6 Βεβαίωση Μηχανικών περί μη οφειλών από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ 
 
Β. Πρόσθετα για εκτός σχεδίου
0.Β.1 Βεβαίωση από εφορίες αρχαιοτήτων(Βυζαντινών, κλασικών κτλ)(αν η περιοχή υπάγεται στις ζώνες ελέγχου των υπηρεσιών αυτών) 
0.Β.2 Βεβαίωση από Δασαρχείο 
0.Β.3 Έγκριση εισόδου-εξόδου στο οικόπεδο 
 
Γ. Πρόσθετα σε ορισμένες περιπτώσεις
0.Γ.1 Έγκριση ύψους κτιρίου από ΥΠΑ-Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας(αν η περιοχή υπάγεται στις ζώνες ελέγχου των υπηρεσιών αυτών) 
0.Γ.2 Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης θέσης στάθμευσης 
 
2. Μελέτες (εις διπλούν)
2.1 Τοπογραφικό διάγραμμα 
2.2 Αρχιτεκτονικά (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές) 
2.3 Παθητική Πυροπροστασία 
2.4 Στατικά
2.5 Θερμομόνωση
2.6 ΣΑΥ-ΦΑΥ
 
Για ορισμένες περιπτώσεις
2.7 Φάκελος και Έγκριση ΕΠΑΕ(όπου απαιτείται)
2.8 Κάυσιμο Αέριο
2.9 Ύδρευση (όγκος μεγαλύτερος από 800 κ.μ. ή περισσότεροι από 1 όροφοι)
2.10 Αποχέτευση (όγκος μεγαλύτερος από 800 κ.μ. ή περισσότεροι από 1 όροφοι)
2.11 Ισχυρά Ρεύματα (πραγματοποιούμενη επιφάνεια μεγαλύτερη από 300,00 τ.μ. και συνολικό όγκος 1300,00 κ.μ.)
2.12 Ενεργητική Πυροπροστασία
2.13 Θέρμανση
2.14 Άλλες Μελέτες κατά περίπτωση
 
3. Πρόσθετα
3.1 Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση 
3.2 Φωτογραφίες Οικοπέδου και Υφισταμένων Κτισμάτων 
3.3 Θεωρημένο αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας υφισταμένων ή άλλη απόδειξη νομιμότητας υφισταμένων 
3.4 Τεύχος φορολογικών 
3.5 Υπολογισμός Αμοιβών από ΤΕΕ και εντολή πληρωμής ΤΕΕ 
3.6 ΕΚΚΟ και Αρχικός Πίνακας 1 (εις τριπλούν)
3.7 Έντυπο Απογραφής-ΑΜΟΕ και Πίνακες Ημερομησθίων από Ι.Κ.Α. (εις διπλούν)